Logo

“COCO” phản đối “COCO JAMBO, hình”

04/10/2021

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn “COCO” theo Đăng ký quốc tế số 363419 đang được bảo hộ tại Việt Nam, Phạm và Liên danh đã gửi văn bản tới Cục SHTT phản đối việc nộp đơn xin đăng ký dấu hiệu “COCO JAMBO, hình” cho các sản phẩm thuôc Nhóm 25, 42 và các Nhóm khác, với lý do nhãn hiệu sau tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “COCO” bởi (i) chúng tương tự nhau về cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng thị giác, và (ii) các sản phâm và dịch vụ mang hai nhãn hiệu này trùng lặp và tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác