Logo

“COCO” phản đối “COCO LAB, hình”

04/10/2021

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn “COCO” theo Đăng ký quốc tế số 363419 đang được bảo hộ tại Việt Nam, Phạm và Liên danh đã gửi văn bản tới Cục SHTT phản đối việc nộp đơn xin đăng ký dấu hiệu “COCO LAB, hình” cho các sản phẩm thuôc Nhóm 03 với lý do nhãn hiệu sau tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “COCO”.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác