Logo

Vụ việc điển hình

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARERIA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “KARERIA” bị phản đối

21/01/2022
Căn cứ:  74.2(e) Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu  “INTER” bị phản đối một phần

Đơn đăng ký nhãn hiệu  “INTER” bị phản đối một phần

21/01/2022
Căn cứ:  74.2(e, i) và 112, Luật SHTT
Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NEOGEN DERMALOGY”

Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NEOGEN DERMALOGY”

20/01/2022
Căn cứ: Điều 74.2(c); 74.2(e) Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “KENHIL, hình sao” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “KENHIL, hình sao” bị phản đối

19/01/2022
Căn cứ: các Điều 74.2(e); 74.2(g); 74.2(i); 90(2) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “SMARTSOIL” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SMARTSOIL” bị phản đối

18/01/2022
Căn cứ:  74.2(e) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “Smart Soil by AMVAC, hình” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “Smart Soil by AMVAC, hình” bị phản đối

17/01/2022
Căn cứ:  74.2(e) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUBINDO” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUBINDO” bị phản đối

12/01/2022
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e); 74.2(g); 74.2(i); 90(2) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUP THAILANA” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CUP THAILANA” bị phản đối

04/01/2022
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e); 74.2(g); 74.2(i); 90(2) và 112, Luật SHTT
“JOY” phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “REAL JOY, hình”

“JOY” phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu “REAL JOY, hình”

30/12/2021
Căn cứ: Điều 74.2(e) Luật SHTT

"HOANG AN"  đề nghị không cấp đăng ký nhãn hiệu cho "10ANG AN"

29/12/2021
Căn cứ: Điều 74.2(e), Luật SHTT